farnost skola

!UPOZORNENIE!
Vzhľadom k preventívnym opatreniam kvôli šíreniu koronavírusu oznamujeme, že všetky krúžky v CZŠsMŠ NEBUDÚ PREBIEHAŤ do konca školského roka! V centre niektoré krúžky fungujú od 1.6.2020 podľa dohody s rodičmi.Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 04.06.2020
pondelok, streda a štvrtok 13:30-16:30 hod.
utorok 8:00-11:00 hod.
 

Termín 1. sv. prijímania sa presúva na 27.-28.6.2020. Deti budú rozdelené do viacerých skupín. Bližšie informácie boli zaslané na email rodičov prvoprijímajúcich detí.
 

facebook

Výletový letný tábor

Milí rodičia,

od 10.2. do 10.6. je možnosť prihlásiť deti na výletový letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-21.8. 2020.

Svoje dieťa môžete prihlásiť na jednotlivé dni alebo na celý týždeň v kancelárii CVČ Strom v úradných hodinách. Pri prihlasovaní je potrebné vyplniť prihlášku, poplatok možno zaplatiť osobne v hotovosti alebo bankovým prevodom.

 

Podmienky účasti na výletovom tábore

 

 

Práva a povinnosti rodičov

Rodičia majú právo požadovať poskytnutie služieb tábora v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke centra.

Rodičia sú povinní odovzdať pri nástupe dieťaťa do tábora prehlásenie o bezinfekčnosti, kartičku poistenca, kartičku na bezplatnú žel.dopravu ako aj kartičku na zľavu MHD, a preukázať sa dokladom o zaplatení celej čiastky. Rodičia majú dieťa včas priviesť na stanovené miesto a po návrate z tábora si ho osobne prevziať v určený čas. V odôvodnených prípadoch môže rodič poskytnúť písomné prehlásenie, že dieťa môže odísť z tábora samostatne.

Rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa počas tábora.

Pre dobro detí nie je vhodné, aby rodičia počas tábora deti navštevovali.

 

Práva a povinnosti centra

Centrum zabezpečuje program, 4xobed, pedagogický dozor, dopravu na výlety, vstupenky, materiál a odmeny.

Pri prejave závažného ochorenia rodič zabezpečí odvoz dieťaťa domov alebo k lekárovi na vlastné náklady. Centrum vráti rodičovi poplatok za pobyt počnúc nasledujúcim dňom. Ak  si rodič vezme dieťa z tábora z iných dôvodov, nemá nárok na vrátenie zvyšku platby za nevyčerpané služby.

V prípade hrubého porušenia táborového poriadku (najmä alkohol, cigarety, agresivita, neslušné správanie, poškodzovanie majetku, odmietnutie účasti na stanovenom programe a pod.) si centrum vyhradzuje právo vylúčiť dieťa z tábora, pričom rodič nemá nárok na vrátenie zvyšku platby.

Centrum ani jeho pracovníci a vedúci nezodpovedajú za vreckové ani osobné veci detí (cenné predmety, oblečenie, obuv, vreckové a pod.). Nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.

Centrum si vyhradzuje právo zrušiť tábor z vážnych dôvodov. V takom prípade bude  rodičovi vrátená plná cena tábora. Organizátor má tiež právo zmeniť program z dôvodu nepredvídaných okolností.

V prípade neúčasti dieťaťa na tábore sa poplatok vráti len pri ochorení dieťaťa po predložení lekárskeho potvrdenia.

Ak sa rodič rozhodne zrušiť prihlášku 31-0 dní pred nástupom, je povinný uhradiť centru 20% z celkovej ceny. Odstúpenie musí byť vykonané osobne alebo písomne. Najneskôr 3 dni pred nástupom môže rodič namiesto svojho dieťaťa nahlásiť iné vhodné dieťa.