farnost skola

Otváracie hodiny HERNE CVČ Strom:
pondelok 12:30-17:15
utorok 12:30-17:15
streda 12:30-17:15
štvrtok 12:30-18:00
piatok 12:30-18:00
 
UPOZORNENIE PRE RODIČOV
Vážení rodičia, prosíme, aby ste brali na vedomie, že pedagogický dozor je zabezpečený len v herni centra a na jednotlivých krúžkoch. Zamestnanci CVČ Strom nezodpovedajú za deti mimo centra!
 
Úradné hodiny KANCELÁRIE CVČ Strom:
pondelok 10:00-12:00 a 16:00-17:00
utorok 16:30-17:00
streda 10:00-12:00


 

facebook

Výletový letný tábor

Milí rodičia,

od 10.2. do 10.6. je možnosť prihlásiť deti na výletový letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-21.8. 2020.

Svoje dieťa môžete prihlásiť na jednotlivé dni alebo na celý týždeň v kancelárii CVČ Strom v úradných hodinách. Pri prihlasovaní je potrebné vyplniť prihlášku, poplatok možno zaplatiť osobne v hotovosti alebo bankovým prevodom.

 

Podmienky účasti na výletovom tábore

 

 

Práva a povinnosti rodičov

Rodičia majú právo požadovať poskytnutie služieb tábora v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke centra.

Rodičia sú povinní odovzdať pri nástupe dieťaťa do tábora prehlásenie o bezinfekčnosti, kartičku poistenca, kartičku na bezplatnú žel.dopravu ako aj kartičku na zľavu MHD, a preukázať sa dokladom o zaplatení celej čiastky. Rodičia majú dieťa včas priviesť na stanovené miesto a po návrate z tábora si ho osobne prevziať v určený čas. V odôvodnených prípadoch môže rodič poskytnúť písomné prehlásenie, že dieťa môže odísť z tábora samostatne.

Rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa počas tábora.

Pre dobro detí nie je vhodné, aby rodičia počas tábora deti navštevovali.

 

Práva a povinnosti centra

Centrum zabezpečuje program, 4xobed, pedagogický dozor, dopravu na výlety, vstupenky, materiál a odmeny.

Pri prejave závažného ochorenia rodič zabezpečí odvoz dieťaťa domov alebo k lekárovi na vlastné náklady. Centrum vráti rodičovi poplatok za pobyt počnúc nasledujúcim dňom. Ak  si rodič vezme dieťa z tábora z iných dôvodov, nemá nárok na vrátenie zvyšku platby za nevyčerpané služby.

V prípade hrubého porušenia táborového poriadku (najmä alkohol, cigarety, agresivita, neslušné správanie, poškodzovanie majetku, odmietnutie účasti na stanovenom programe a pod.) si centrum vyhradzuje právo vylúčiť dieťa z tábora, pričom rodič nemá nárok na vrátenie zvyšku platby.

Centrum ani jeho pracovníci a vedúci nezodpovedajú za vreckové ani osobné veci detí (cenné predmety, oblečenie, obuv, vreckové a pod.). Nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.

Centrum si vyhradzuje právo zrušiť tábor z vážnych dôvodov. V takom prípade bude  rodičovi vrátená plná cena tábora. Organizátor má tiež právo zmeniť program z dôvodu nepredvídaných okolností.

V prípade neúčasti dieťaťa na tábore sa poplatok vráti len pri ochorení dieťaťa po predložení lekárskeho potvrdenia.

Ak sa rodič rozhodne zrušiť prihlášku 31-0 dní pred nástupom, je povinný uhradiť centru 20% z celkovej ceny. Odstúpenie musí byť vykonané osobne alebo písomne. Najneskôr 3 dni pred nástupom môže rodič namiesto svojho dieťaťa nahlásiť iné vhodné dieťa.