farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra
od 15.5.2024 sú nasledovné:
pondelok - streda 14:30-16:30 hod.
utorok aj 9:00-10:00 hod. 
 
 
 

facebook

Podmienky prihlasovania

Podmienky a postup prihlasovania sa na záujmovú činnosť v CVČ Strom v školskom roku 2024/25
            Vážení rodičia!
            Skôr, ako prihlásite svoje deti do nášho centra, odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali tieto podmienky a oboznámili sa s pravidlami prihlasovania!
 1. Pravidelná krúžková činnosť začína spravidla v pondelok po 15. septembri a končí v piatok po 15. júni. V šk.roku 2024/25 to je od 23. 09. 2024 do 20. 06. 2025.
 2. Po 15. 09. sa stanoví rozvrh krúžkov. Prihlásení majú možnosť zmeny krúžku alebo odhlásenie sa z krúžku z dôvodu nevyhovujúceho termínu danej krúžkovej činnosti maximálne do 30. 09. 2024!
 3. Výšku príspevku, rozsah a minimálny počet účastníkov aj s vekovou kategóriou na každý záujmový útvar určí riaditeľ centra a zverejní sa na web-stránke centra.
 4. Rozlišuje sa výška príspevku v dvoch kategóriách: „s dotáciou“ a „bez dotácie“! Do kategórie „s dotáciou“ patria deti do 15 rokov s trvalým pobytom v Žiline, prihlásené do 13. 09. a s podpísaným Čestným prehlásením rodiča alebo mládež do 30 rokov s trvalým bydliskom v Žilinskom kraji, prihlásení do 13. 09. a s podpísaným Čestným prehlásením. Čestné prehlásenie možno dať na jedno dieťa len jednému centru voľného času!
 5. Prihlásení do 28. 06. 2024 môžu využiť zľavu 20 % z predpísaného poplatku na každý krúžok v oboch kategóriách (s dotáciou i bez dotácie) za podmienky, že výslednú sumu uhradia tiež do 28. júna. V prípade záujmu, poplatky nad 50 € za rodinu môžu byť hradené aj bankovým prevodom na účet centra (tiež do stanoveného termínu).
 6. Ak rodič za riadne prihlásené dieťa odovzdá centru vzdelávací poukaz do 25. 09., centrum mu vyplatí 10 € ako zľavu z uhradenej sumy na záujmovú činnosť.
 7. Riaditeľ centra môže rozhodnúť o udelení individuálnej zľavy zo stanovených poplatkov na základe oprávnenej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
 
Pravidlá prihlasovania
 1. Riadne vyplnené a podpísané prihlášky na krúžky je potrebné doručiť do centra (osobne v úradných hodinách alebo poštou) do 13. 09. aj s príslušnými poplatkami. V prípade, že dieťa nemá záujem navštevovať pravidelnú záujmovú činnosť, ale chce využívať výhody členstva (vstup do herne zdarma, zľavy na podujatia organizované centrom,...) je potrebné zaplatiť zápisné vo výške 10 € a v názve záujmovej činnosti uviesť „Herňa“
 2. Prihlášky je možné si stiahnuť z našej web-stránky v sekcii „Dokumenty“, vyplniť elektronicky alebo vytlačiť a vyplniť perom, podpísať a doručiť do centra (viď. bod 1). Taktiež máme formuláre prihlášok k dispozícii v centre pri osobnej návšteve. Na každé dieťa treba vyplniť zvlášť prihlášku a rozlíšiť, či ide o dieťa do 18 rokov alebo mládežníka či dospelého nad 18 rokov.
 3. V prípade, že chcete svoje dieťa prihlásiť na viac krúžkov a využiť aj možnosť dotácie, ako prvý zapíšte krúžok, pri ktorom si chcete uplatniť zľavu z dotácie. Pri ostatných krúžkoch sa bude vychádzať zo základnej sumy (bez dotácie). Dotácia je len jedna pre jedno dieťa.
 4. Aby sa Vám mohla počítať cena s dotáciou, je potrebné na konci prihlášky podpísať Čestné prehlásenie – toto môžete podpísať len v jednom centre voľného času!
 5. V centre po prijatí prihlášky Vám vypočítame aktuálnu výšku poplatku na zaplatenie. Poplatok môžete zaplatiť v hotovosti priamo pri odovzdávaní prihlášky alebo bankovým prevodom na náš účet. Treba pritom dodržať stanovené termíny!
 6. Pri prevzatí prihlášky Vám centrum vystaví Rozhodnutie o prijatí dieťaťa, ktoré treba aj z Vašej strany podpísať. Preto je najlepšie, ak prihlášky prinesiete osobne.
 7. Kontaktné údaje, ktoré uvediete v prihláške budú používané na dôležité informácie, týkajúce sa krúžkovej činnosti a výhod členstva v CVČ Strom.